Vil ha svar om taksering av våningshus på gårdsbruk

NYHETER Hans Ek (Sp) mener at det ikke er tatt korrekte hensyn fra kommunens side i omtakseringsarbeidet kommunen har iverksatt med tanke på oppjustering av eiendomsskatten. Nå vil han ha svar fra ordføreren.


Ek mener nærmere bestemt at kommunen ikke har tatt  delingsforbud eller konsesjonsplikt med i betraktningen for landbrukseiendommer, da de nye takstene formelt ble vedtatt i Skattetakstnemnda i slutten av november.

– Påvirker markedsverdien

Delingsforbud og konsesjonsplikt er to klare offentligrettslige plikter som påvirker markedsverdien på disse eiendommene sammenlignet med ordinære boligeiendommer.

Ek peker blant annet på et brev fra Finansdepartementets fra 19. november i år, og som spesifikt omtaler dette. Brevet er formelt også en bekreftelse på at Finansdepartementet også uttalte seg likelydende om dette forholdet tilbake i 2006.

Her står det klart:

«Ved eiendomsskattetakseringen vil en tenkt pris for omsetning av våningshuset måtte ta hensyn
til de restriksjoner som gjelder ved omsetning av denne type eiendom.»

SP-politikeren trekker også frem hva som var tilfelle da distriktets eiendommer var gjennom en takseringrunde forrige gang:

«Forrige gang taksering av kommunens boligmasse ble gjennomført var i 2007. Det ble den
gang vedtatt at takstene for våningshus på gårdsbruk skulle reduseres med 30 % begrunnet i
problematikken i at våningshus ikke kunne fradeles gårdsbruk som var underlagt
delingsforbud, konsesjonsplikt og driveplikt, « skriver Ek.

Han etterspør nå hvorfor ikke brevene fra Finansdepartementet med oppskriften på hvordan dette skal gjøres er lagt til grunn i den inneværende takseringsprosessen, samt om det da eventuelt blir truffet tiltak for å korrigere takstene på våningshus på Landbrukseiendommer i Fredrikstad før kommunen starter den nye innkrevingen i 2022.

Videre spør han om kommunen kan dokumentere og garantere at takstene på våningshus på gårdsbruk faktisk har blitt redusert med 30 % i årene fra 2007 og fram til nå, som en følge av delingsforbud og konsesjonsplikt.

Spørsmålet er levert skriftlig til Bystyret kommende torsdag.

Sist oppdatert: 6. desember 2021